פרויקט "מעצבים חלונות ראווה"

 
תקנון :
 
  1. כללי 
שם הפרויקט: מעצבים חלונות ראווה  (להלן "הפרויקט").
תקופת התחרות - פברואר 2019 - מאי 2019 (להלן "התקופה")
עורכת הפרויקט - חברת  בנין ודיור
1.1 פרטי הפרויקט וכלליה יהיו כמפורט בתקנון זה. במקרה של סתירה או שוני בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות התקנון והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחיות המשתתפים בלבד. 
1.2 עורכת הפרויקט תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפרסם בכל כלי תקשורת שהוא, מודעות או ידיעות ובהן תמצית פרטי הפרויקט לנוחיות המשתתפים 
1.3 הפרויקט וכל שלב בו, יחל ויסתיים בהתאם לתאריכים שלעיל, אולם עורכת הפרויקט שומרת לעצמה את הזכות להתחיל, להפסיק או להאריך את הפרויקט, כולה או כל שלב ממנה, בכל עת אחרת 
1.4 ההשתתפות בפרויקט אסורה על עובדי חברת בניין ודיור או חברת בלורן   ובני משפחותיהם 
1.5 בהשתתפות בפרויקט מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי הוא מקבל עליו את כל הוראותיו של התקנון, ללא יוצא מן הכלל, וכי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין וזאת ללא צורך לסמן או לאשר את התקנון בטופס הגשת המועמדות.
2. הגדרות 
משתתף חוקי - משתתף חוקי בכל הפרויקט הינו מי שעמד בכל תנאי תקנון זה, אשר מסר באתר במקום המיועד לכך פרטים מלאים ונכונים בצירוף חומרים מקצועיים לפי דרישותכל אחת הפרויקט , בנוסף שפרטיו נקלטו אצל עורכת התחרות במלואם.
הפרויקט - אדריכלים, מעצבי פנים  יתבקשו להגיש את מועמדותם ע"י שליחת פרויקטים . (כל מתמודד יוכל להגיש מועמדות אחת )
3. תיאור הפרויקט
3.1  מערכת אתר "בניין ודיור", תציג את מועמדותם של המשתתפים על פי שיקולה באתר בניין ודיור. יוכרזו המועמדים הזוכים ובבחירת המערכת והשופטים.
3.2 ההשתתפות כאמור בפרויקט תזכה את המשתתפים בזכות ליטול חלק בפרויקט נושאת פרסים, בכפוף לתנאים וכמפורט בתקנון זה 
4. זכייה ופרסים 
מבין כל המועמדים בפרויקט, אשר יעמדו בכל הוראות תקנון זה, יבחרו נבחרת של 12 אדריכלים ומעצבים אשר יזכו ב
 חשיפה במדיה של קבוצת בניין ודיור
חשיפה של הפרויקט הנבחר באולם התצוגה של חברת בלורן 

4.1 חברת בניין ודיור שומרת לעצמה את הזכות להמיר את הפרסים בפרסים אחרים לפי ראות עיניה במהלך תקופת הפרויקט ולאחריה 
4.2 הזוכים יקבלו הודעה על זכייתם והיא תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שיזינו באתר פרטי הרישום לתחרות
4.3 שמות הזוכים יפורסמו בפלטפורמות השונות של קבוצת בניין ודיור: עמודי הפרויקט, אתר בניין ודיור, מגזין בניין ודיור, ניוזלטר בניין ודיור, עמוד הפייסבוק, עמוד הטוויטר ועמוד האינסטגרם בהתאם להחלטת עורכת הפרויקט
4.4  זוכה יהיה זכאי לקבל את הפרס עם קיומם של התנאים המצטברים הבאים
4.4.1  הוא משתתף חוקי, כהגדרתו לעיל בתקנון זה, אשר פרטיו האישיים  נקלטו במערכת עורכת התחרות באופן מלא ותקין 
4.4.2  התאמת שמו המלא כפי שמופיע בתעודה מזהה, לשם המלא שמסר ברישום התחרות
4.4.3  הזוכה אינו מי שהשתתפות בפרוחיקט אסורה עליו עפ"י תקנון זה ואשר יחתום על הצהרה כזו 
4.4.4  אין מניעה עפ"י כל דין למסור לדורש הפרס את הפרס 
4.4.5  הסכמה מצדו לפרסום שמו, כתובתו ותמונתו באתר, או בכל כלי תקשורת אחר בכפוף לשיקול דעתה של עורכת הפרויקט
4.5  הפרסים הינם פרסים אישיים ואינם ניתנים להעברה 
4.6  עורכת הפרויקט שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרסים, מכל סיבה אשר יש בה עפ"י דין לעכב או לבטל את מסירת הפרסים 
4.7  במידה וקטין יזכה בפרס כלשהו, הפרס יוענק לו באמצעות הוריו/ אפוטרופוסו 
5. תנאים נוספים 
5. תוצאות הפרויקט הן סופיות ובלתי ניתנות לערעור 
5.1  עורכת הפרויקט רשאית לדחות או להאריך כל מועד הקבוע בתקנון זה. בנוסף עורכת הפרויקט רשאית לבטל או להפסיק פרויקט זה, בכל עת, מחמת תקלה ו/או טעות ו/או מחמת גורמים שאינם תלויים בה, אשר לא יאפשרו את קיום הפרויקט בהתאם לאמור בתקנון זה, או יחייבו את דחייתם 
5.2  עורכת הפרויקט לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות או תקלה בגינה תמנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בפרויקט ו/או תמנע האפשרות לקבל פרס כלשהו 
5.3  למשתתפים בפרויקט לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי עורכת הפרויקט בשל פקיעת זכותם לפרס/ים כלשהם, עקב אי מימוש אפשרות זכייתם במועד הקבוע לכך בתקנון זה 
5.5  עורכת הפרויקט אינה אחראית באופן כלשהו לפעילותם התקינה של האתר ו/או רשת האינטרנט ו/או מערכת המחשוב שתקלוט ותאחסן את נתוני הגולשים המשתתפים בפרויקט, ולא תישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות ו/או שיבושים כלשהם במערכות אלו. למען הסר ספק לאף משתתף ו/או למי שרוצה להשתתף בפרויקט לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט עורכת הפרויקט עקב תקלה ו/או טעות ו/או שיבוש ו/או הפסקה ו/או הפרעה כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו להם עקב פעולות כאמור 
5.6  עורכת הפרויקט רשאית לתקן תקנון זה, בכל עת 
5.7  הניסוח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס כמובן לשני המינים
ט.ל.ח